Vedtægter

Foreningen Løjt Højskoleforening

Vedtægter for Løjt Højskoleforening
§ 1: Foreningens navn Foreningens navn er Løjt Højskoleforening.
§ 2: Foreningens formål: Foreningens formål er at oplyse og styrke det folkelige fællesskab i Løjt og omegn, • ved at belyse etiske, litterære, historiske, samfundsmæssige, musiske og kreative emner. • ved at være igangsættende og debatskabende. • ved at turde udfordre hinanden på vore synspunkter.
§ 3: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter Den årlige generalforsamling afholdes ultimo februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der bl.a. omfatter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 7. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der vælges fire medlemmer i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig ved årligt valg af formand, næstformand og kasserer. 8. Valg af suppleanter. Valget gælder for et år ad gangen. Dersom en suppleant afløser et bestyrelses-medlem på grund af dennes udtræden, indgår suppleanten i dette medlems valgturnus. Desuden vælges en revisor for 2 år ad gangen. Valg af bestyrelse og suppleanter foregår skriftligt efter indkomne forslag. 9. Eventuelt.
§ 4: Ekstraordinær generalforsamling Indkaldes med mindst 2 ugers varsel af formanden efter bestyrelsens beslutning. Dagsorden angives.
§ 5: Opløsning af foreningen Opløsning kan finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør.
§ 6: Ved opløsning Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Løjt Forsamlings- og Kulturhus. Vedtægterne vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 22. maj 2017.